OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Accesul la informații clasificate

ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE ALE ORGANIZAŢIEI TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD

A. Procedura de acordare a accesului la informaţii NATO clasificate

Securitatea personalului

Securitatea personalului reprezintă ansamblul procedurilor de securitate care se aplică persoanelor care urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO.

Măsurile de securitate a personalului sunt menite:

 

a) să prevină accesul persoanelor neautorizate la informaţii clasificate NATO;

b) să garanteze că informaţiile clasificate NATO sunt distribuite pe baza existenţei certificatului de securitate, în strictă conformitate cu principiul nevoii de a şti (need-to-know);

c) să permită identificarea persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate NATO şi să interzică accesul acestor persoane la astfel de informaţii.

Asigurarea securităţii personalului se realizează prin următoarele elemente: selecţionarea, verificarea, avizarea şi autorizarea accesului la informaţiile clasificate NATO, revalidarea, retragerea certificatului, controlul şi instruirea personalului.

Certificatele de securitate

Accesul la informaţiile clasificate NATO (nivelurile NATO/CONFIDENTIAL, NATO/SECRET şi NATO/top secret) se acordă în baza certificatului de securitate eliberat de ORNISS şi a respectării principiului nevoii de a şti (need-to-know).

Certificatele de securitate sunt de două tipuri:

 

– certificat de securitate tip A, cu o valabilitate de 3 ani, care permite accesul la informaţii şi documente clasificate NATO;

 

– certificat de securitate tip B, care autorizează participarea persoanei la activităţi organizate de Alianţa Nord-Atlantică în cadrul cărora se vehiculează informaţii clasificate NATO şi pentru care Alianţa Nord-Atlantică solicită astfel de documente. Acest tip de certificat este valabil doar pe durata desfăşurării activităţii respective. Certificatele de securitate tip B sunt eliberate numai persoanelor care deţin certificate de securitate tip A.

Nivelul de acces acordat prin certificatul de securitate eliberat trebuie să fie similar cu nivelul de clasificare al informaţiilor la care persoana necesită acces în îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu.
Accesul la informaţii clasificate NATO pe baza certificatului de securitate trebuie să respecte principiul nevoia de a şti (need-to-know), care are următorul înţeles: nici o persoana nu este îndreptăţită doar prin rang, funcţie sau certificat de securitate sa aibă acces la informaţii clasificate NATO. Numărul persoanelor care au acces la informaţii şi documente clasificate NATO trebuie restrâns la cele ale căror activitate şi îndatoriri profesionale impun lucrul cu astfel de informaţii.
Solicitarea iniţierii procedurilor de verificare în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat va fi însoţită de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informaţiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat. Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei selecţionate formularele tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi să acorde asistenţă în vederea completării acestora.

Procedura de eliberare a certificatului de securitate tip A

Eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnate de seful instituţiei şi adresate ORNISS prin intermediul Registrului intern.
Solicitarea va fi însoţită de formularele-tip, completate de persoana selecţionată, care vor fi introduse într-un plic separat sigilat.

Formularele-tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului sunt puse la dispoziţia persoanei selecţionate de către structura/funcţionarul de securitate, care are şi obligaţia de a acorda acesteia asistenţă în vederea completării lor. Structura/funcţionarul de securitate are, de asemenea, obligaţia de a respecta următoarele termene pentru transmiterea solicitării în raport cu data la care se preconizează accesul persoanei selecţionate la informaţii clasificate NATO:

 

a) pentru acces la NATO/TOP SECRET – cu trei luni în avans;

b) pentru acces la NATO/SECRET – cu două luni în avans;

c) pentru acces la NATO/CONFIDENŢIAL – cu o lună în avans.

In termen de 7 zile de la primirea solicitării, ORNISS va transmite la instituţia cu competenţă pentru efectuarea verificărilor cererea-tip de declanşare a procedurii de verificare pentru persoana selecţionată, la care va anexa plicul sigilat cu formularele-tip completate.
După primirea formularelor, instituţia abilitată va efectua verificările şi va transmite concluziile în scris la ORNISS în interiorul termenelor prevăzute mai sus. In concluzii se va preciza dacă rezultă sau nu rezultă riscuri de securitate în legătură cu persoana pentru care s-a solicitat verificarea.
Pentru cadrele proprii ale Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului de Interne, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, aceste instituţii notifică ORNISS cu privire la declanşarea procedurii de verificare, iar eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnată de seful instituţiei şi adresată ORNISS. In solicitarea scrisă se va preciza faptul că s-au efectuat verificările şi se vor consemna concluziile cu privire la existenţa/inexistenţa riscurilor de securitate sau a altor elemente relevante din punct de vedere al securităţii.

Verificările de securitate şi criteriile de compatibilitate

Persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care prin natura funcţiei sau activităţii lor necesită sau urmează să aibă acces la informaţiile clasificate, trebuie să participe la activităţile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO.
Procesul de verificare are ca obiectiv reducerea riscurilor de securitate, sustragere sau divulgare neautorizată a informaţiilor şi materialelor clasificate NATO.
Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informaţii clasificate NATO se efectuează, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind responsabilităţile în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, de către Autorităţile Desemnate de Securitate.
Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii unei persoane în acordarea avizului de securitate, pe baza căruia se eliberează, de către ORNISS certificatul de securitate, vizează trăsăturile circumstanţiale şi de caracter care pot genera riscuri de securitate. Deşi aceste criterii se referă la persoana care trebuie avizată, conduita, caracterul, concepţiile sau împrejurările de viată ale soţului/soţiei ori concubinului/concubinei pot fi, de asemenea, relevante şi trebuie luate în considerare.

Factorii ce trebuie analizaţi pentru titular, soţ/soţie sau coabitant au în vedere:

a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a ajutat ori a instigat pe altcineva să comită (sau să intenţioneze să comită) acte de spionaj, terorism, trădare ori revoltă;
b) dacă a încercat, susţinut, participat, cooperat sau sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie ori de a fi membre ale unor organizaţii sau puteri străine inamice securităţii ţărilor membre ori partenere NATO sau complice ale reprezentanţilor acestora;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care susţine ori încearcă să răstoarne guvernul dintr-o ţară membră sau parteneră NATO ori să schimbe forma de guvernământ dintr-o ţară membră sau parteneră NATO prin mijloace violente, subversive ori prin alte forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii descrise mai sus, la litera c), este sau a fost recent în relaţii apropiate cu membrii unor astfel de organizaţii, într-o formă care să ridice suspiciuni temeinice cu privire la siguranţa persoanei.

Factorii suplimentari ce trebuie analizaţi numai pentru titular:

a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul securităţii ori a minţit prin completarea formularelor-tip ori în cursul interviului de securitate;
b) dacă a fost condamnat pentru infracţiuni de drept comun sau delicte care indică tendinţe infracţionale de comportament; are serioase probleme financiare sau există o diferenţă frapantă între nivelul său de trai şi veniturile legal realizate; este dependent de folosirea alcoolului în exces sau de uzul de droguri; are sau a avut comportamente promiscue ori alte forme de deviaţii sexuale, care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni; a demonstrat prin fapte sau vorbe nesiguranţă, necinste, incorectitudine ori indiscreţie; a încălcat regulile de securitate;
c) dacă suferă sau a suferit de boli fizice ori mintale, care pot cauza deficienţe de discernământ sau pot transforma persoana, în mod neintenţionat, într-un factor de risc. În toate aceste cazuri se va solicita, cu acordul persoanei, un aviz medical competent;

d) dacă poate fi supus la presiuni din cauza rudelor sau a persoanelor apropiate, care ar putea genera o vulnerabilitate exploatabilă de către serviciile de informaţii străine ale căror interese sunt ostile pentru interesele de securitate ale NATO şi/sau ale ţărilor membre şi partenere.

Nivelurile verificărilor de securitate

Verificarea de nivel I se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/CONFIDENTIAL (echivalent SECRET). Avizarea pentru acces la informaţiile NATO/CONFIDENTIAL se va baza pe:

a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază;

b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate (cel puţin de la 3 persoane).

In situaţia în care este necesară clarificarea anumitor aspecte sau la solicitarea persoanei verificate, investigatorul poate avea o întrevedere cu aceasta.
Verificarea de nivel II se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/SECRET (echivalent STRICT SECRET). Avizarea pentru acces la informaţii clasificate de nivel NATO/STRICT SECRET se va baza pe:

a) verificarea corectitudinii datelor personale menţionate în formularul de bază şi în formularul suplimentar;

b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate (cel puţin de la 3 persoane);

c) verificări asupra membrilor familiei în legătură cu datele prezentate în formular;

d) o discuţie cu persoana verificata.

Verificarea de nivel III se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/TOP SECRET (echivalent STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ). Avizarea accesului la informaţiile clasificate NATO/TOP SECRET se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularele de bază, suplimentar şi financiar;
b) investigaţii de cunoaştere a antecedentelor la domiciliul actual şi cele anterioare, la locul de muncă actual şi cele anterioare, precum şi la instituţiile de învăţământ urmate începând de la vârsta de 18 ani. Investigaţiile nu se vor limita la audierea persoanelor indicate de solicitantul avizului;
c) verificări ale mediului relaţional pentru a identifica existenta unor riscuri de securitate în cadrul acestora;
d) un interviu de securitate cu persoana care face obiectul verificărilor;
e) în cazul în care din verificările întreprinse rezultă că ar exista unele deficienţe psihice ori de comportament, cu acordul subiectului, acesta poate fi supus unui test psihologic specific, limitat la domeniul ce trebuie clarificat.
Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară de fond cu implicarea mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
În funcţie de nivelul de securitate, investigaţia de cunoaştere a antecedentelor va cuprinde gradual următoarele:
a) Evidenţe naţionale – se va efectua o verificare în evidenţele naţionale de securitate şi la cazierul judiciar, în evidenţele centrale şi locale ale poliţiei, precum şi în baza de date a Oficiului registrului comerţului.
b) Registre de stare civilă şi verificarea identităţii – se vor verifica datele personale şi locul de naştere, iar identitatea va fi confirmată fără posibilitate de dubiu.
c) Statutul cetăţeniei – se va stabili cu certitudine statutul cetăţeniei şi al naţionalităţii persoanei, în prezent şi în trecut.
d) Educaţia – în mod normal, investigaţia va indica şcolile, universităţile şi alte instituţii de învăţământ urmate de titular de la împlinirea vârstei de 18 ani.
e) Angajări – investigaţiile vor acoperi angajarea actuală şi pe cele anterioare, cu referinţe din surse ca: dosarele de angajare, aprecierile anuale asupra performanţelor şi eficienţei activităţii desfăşurate, date furnizate de şefii instituţiilor, şefi de departamente sau de colegi.
f) Interviuri – se vor purta discuţii cu persoane care pot face evaluări asupra trecutului persoanei, activităţii şi corectitudinii sale.
g) Evidenţele organelor centrale şi locale de poliţie – se vor verifica evidenţele centrale şi cele ale organelor locale de ordine din vecinătatea locurilor unde persoana a locuit sau a lucrat perioade substanţiale.
h) Serviciul militar – se va verifica serviciul efectuat de persoană în forţele armate şi modalitatea în care a fost lăsată la vatră.
i) Relaţii în străinătate – se va verifica existenţa unor riscuri de securitate datorate unor presiuni exercitate de surse din străinătate.
j) Antecedente financiare – se vor verifica solvabilitatea şi reputaţia financiară ale persoanei.
k) Organizaţii – în cursul investigaţiei, aşa cum a fost prezentată mai sus, se va stabili dacă persoana este sau a fost membru ori afiliat al vreunei organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat ori au manifestat o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii de acte de forţă sau violenţă, în scopul afectării drepturilor altor persoane, ori care caută să schimbe prin mijloace neconstituţionale forma de guvernare din ţările membre sau partenere ale NATO.

Eliberarea certificatelor de securitate

Eliberarea certificatului de securitate se face pe baza analizării concluziilor verificărilor transmise de instituţia abilitată să le efectueze. In cazul în care în concluziile verificărilor este evidenţiată existenţa unor riscuri de securitate, ORNISS va decide dacă acestea pot fi un obstacol pentru eliberarea certificatului de securitate. Atunci când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securităţii, în luarea deciziei de eliberare a certificatului de securitate vor prima interesele de securitate.
ORNISS are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru emiterea certificatului de securitate sau pentru a comunica refuzul de eliberare a acestuia instituţiei solicitante.
Un exemplar al adresei de comunicare a deciziei ORNISS privind acordarea/neacordarea certificatului de securitate se va transmite instituţiei care a efectuat verificările.
Certificatul de securitate tip A se emite în două exemplare originale. Unul rămâne la Registrul Central, iar al doilea va fi păstrat la locul de muncă al persoanei.
Eliberarea certificatului de securitate tip B se realizează, în baza aprobării şefului instituţiei, de către structura/funcţionarul de securitate din instituţia în care persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea. In lipsa structurii/funcţionarului de securitate, instituţia adresează solicitarea la ORNISS, care va elibera certificatul. În această situaţie, solicitarea va fi adresată ORNISS cu cel puţin două săptămâni înainte de data începerii activităţii pentru care este necesară eliberarea certificatului de securitate.
O copie a certificatului de securitate tip B se păstrează la structura/funcţionarul de securitate din cadrul instituţiei respective.

Valabilitatea certificatelor de securitate; reverificarea; retragerea certificatului de securitate

Valabilitatea certificatului de securitate tip A este de 3 ani.
Reverificarea unei persoane se face dacă este necesară eliberarea unui nou certificat de securitate, dacă sunt evidenţiate riscuri de securitate sau la cererea NATO. Eliberarea unui nou certificat de securitate poate avea loc, la solicitarea instituţiei, în următoarele situaţii:
a) dacă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu persoana necesită acces la informaţii clasificate NATO de nivel superior;
b) dacă a expirat perioada de valabilitate a certificatului de securitate deţinut anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare prevăzute în certificat ale persoanei, certificatul de securitate vechi se retrage, eliberându-se un nou certificat.
Reverificarea se efectuează fără eliberarea unui nou certificat de securitate în următoarele situaţii:
a) în cazul în care există modificări ale datelor declarate în formularele completate anterior;
b) în cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate se evidenţiază existenţa unor riscuri de securitate;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii descrise mai sus, la litera c), este sau a fost recent în relaţii apropiate cu membrii unor astfel de organizaţii, într-o formă care să ridice suspiciuni temeinice cu privire la siguranţa persoanei.
ORNISS este singura instituţie autorizată să retragă certificatul de securitate. ORNISS va comunica instituţiilor decizia de retragere a certificatelor de securitate.
Certificatele de securitate tip A şi tip B se retrag în următoarele cazuri:
a) la iniţiativa ORNISS;
b) la cererea instituţiilor care au solicitat iniţial eliberarea certificatului, inclusiv în situaţia expirării acestuia;
c) la plecarea din instituţie sau la schimbarea locului de muncă al deţinătorului, dacă noul loc de muncă nu presupune lucrul cu informaţii clasificate NATO;
d) la schimbarea nivelului de acces.
În cazul retragerii certificatului de securitate, angajatului i se va interzice accesul la informaţii clasificate NATO.
După retragere, certificatele de securitate tip A şi tip B se distrug pe bază de proces-verbal, comunicându-se instituţiei care a derulat verificările acest fapt.

Accesul la informaţiile clasificate NATO/RESTRICTED

Accesul la informaţiile clasificate NATO/RESTRICTED se va face la nivelul instituţiilor angajatoare, pe baza avizului dat de structura/funcţionarul de securitate, cu aprobarea şefului instituţiei. Pentru accesul la această categorie de informaţii nu se solicită certificat de securitate.

B. Acordarea accesului la informaţii clasificate NATO persoanelor care deţin acces la informaţii naţionale clasificate

În cazul în care o persoană deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii naţionale clasificate, acesteia i se poate elibera şi certificat de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate valabil pentru acelaşi nivel de secretizare sau pentru un nivel inferior.
Dacă informaţiile NATO clasificate la care se solicită acces în aceste condiţii sunt de nivel superior celui pentru care persoana în cauză deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces, se vor efectua verificările necesare, potrivit standardelor în vigoare.
Valabilitatea certificatului de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate eliberat în baza certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii naţionale clasificate încetează la expirarea termenului de valabilitate al acestuia/acesteia din urmă.

C. Precizări privind accesul la informaţii NATO clasificate pentru cetăţenii români angajaţi ai companiilor străine

Pentru cetăţenii români care necesită acces la informaţii NATO/UE clasificate, în calitate de angajaţi ai companiilor înregistrate şi localizate în statele membre UE şi NATO, iniţierea demersurilor de autorizare în vederea eliberării certificatului de securitate NATO/UE se realizează prin intermediul Autorităţii Naţionale de Securitate din statul unde este localizată şi înregistrată compania angajatoare.
Autoritatea Naţională de Securitate din statul unde este localizată şi înregistrată compania angajatoare va transmite către ORNISS solicitarea oficială privind eliberarea certificatului de securitate pentru acces la informaţii NATO şi/sau UE clasificate împreună cu formularele de verificare completate de cetăţeanul român pentru care se solicită accesul.
Formularele de securitate se vor completa de către persoana în cauză în funcţie de nivelul de clasificare al informaţiilor la care va avea acces.
Pentru accesul persoanelor la informaţii NATO clasificate se vor completa formularele NATO. Astfel, pentru nivelul NATO CONFIDENTIAL se va completa formularul de bază, pentru NATO SECRET formularul de bază şi formularul suplimentar, iar pentru COSMIC TOP SECRET formularul de bază, suplimentar şi cel financiar.
Pentru accesul la informaţii clasificate ale Uniunii Europene se vor completa formularele naţionale. Astfel, pentru nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL se va completa formularul de bază, pentru nivelul SECRET UE/EU SECRET formularul de bază şi formularul suplimentar, iar pentru TRES SECRET UE/EU TOP SECRET formularul de bază, suplimentar şi cel financiar.
Informaţiile privind derularea sau stadiul verificărilor de securitate pentru cetăţenii români vor fi comunicate la solicitarea motivată a Autorităţii Naţionale de Securitate similare ORNISS.

Prezentul material a fost întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 

– Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12.04.2002;

– Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţia a informaţiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;

– Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 13.05.2002;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/07.11.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15.11.2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003.

Sari la conținut