OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Proceduri

ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE

A. Accesul la informații secrete de stat

În România, accesul la informaţii secrete de stat este permis, cu respectarea principiului necesitaţii de a cunoaşte, numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

În practica protecţiei informaţiilor clasificate se face distincţie între informaţiile naţionale clasificate şi informaţiile NATO clasificate. Pagina de faţă conţine referiri la modul de acordare a accesului la informaţiile naţionale clasificate.

Acordarea accesului la informaţii NATO clasificate este descrisă într-o pagină separată.

Pentru a asigura accesul personalului propriu la informaţii naţionale clasificate, fiecare autoritate sau instituţie publică emitentă sau deţinătoare de astfel de informaţii va întreprinde următoarele:

• întocmirea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat şi aprobarea acesteia prin hotărâre a Guvernului;

• întocmirea listei funcţiilor care necesită acces la informaţii secrete de stat;

• verificarea şi autorizarea personalului desemnat să ocupe aceste funcţii.

Întocmirea listelor cu informaţii secrete de stat

Lista informaţiilor secrete de stat elaborate sau deţinute de instituţie se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 182/2002, care stabileşte conţinutul informaţiilor cuprinse în această categorie. Nivelurile de secretizare ce se vor atribui informaţiilor respective se vor stabili conform împuternicirilor prevăzute la art. 19 al aceleiaşi legi.
Lista cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Tot prin hotărâre a Guvernului se aprobă orice actualizare ulterioară a acestei liste.
Pentru realizarea unei clasificări corecte şi unitare a informaţiilor secrete de stat, fiecare instituţie care elaborează sau lucrează cu astfel de informaţii va întocmi un ghid de clasificare.
La întocmirea listei funcţiilor ce necesită acces la informaţii secrete de stat, conducătorul instituţiei va avea în vedere persoanele care încadrează structura de securitate (cărora urmează a li se elibera certificate de securitate), angajaţii care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, vor lucra cu informaţii secrete de stat (cărora li se vor elibera autorizaţii de acces la informaţii clasificate), precum şi personalul administrativ care poate avea, tangenţial, acces la informaţii clasificate (tot în baza autorizaţiilor de acces). În listă se va menţiona nivelul de secretizare al informaţiilor la care urmează a avea acces fiecare dintre angajaţi.
Lista informaţiilor clasificate (după aprobarea prin HG) şi lista funcţiilor ce necesită acces la informaţii clasificate (aprobată de conducătorul instituţiei) vor fi comunicate la ORNISS şi la instituţiile cărora le revin sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecţia a informaţiilor clasificate.

Verificarea personalului

Certificatul de securitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 12) sau autorizaţia de acces la informaţii clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 13) se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate (ADS) în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia. Persoana pentru care se solicită acordarea accesului la informaţii secrete de stat îşi exprimă acordul privind efectuarea acestor verificări printr-o declaraţie scrisă, dată în prezenţa funcţionarului de securitate odată cu predarea formularului tip completat corespunzător nivelului de clasificare a informaţiilor respective (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17).
Acordarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, potrivit nivelului de secretizare, este condiţionată de avizul autorităţii desemnate de securitate şi de decizia ORNISS, comunicată instituţiei solicitante.
In vederea eliberării certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces conducătorul unităţii solicită ORNISS în scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 14) efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanelor care urmează să aibă acces la informaţii secrete de stat.
Solicitările privind efectuarea verificărilor de securitate în vederea avizării eliberării certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de stat se vor face în funcţie de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoanele urmează să obţină acces în virtutea sarcinilor de serviciu. Categoriile de persoane, în funcţie de nivelul de secretizare al informaţiilor, sunt prezentate în continuare.

1. Pentru asigurarea accesului la informaţii clasificate SECRET vor fi avute în vedere persoane care:

a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.

2. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate STRICT SECRET se efectuează verificări asupra persoanelor care:

a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel strict secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.

3. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate STRICT SECRETE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ se efectuează verificări asupra persoanelor care:

a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret de importanţă deosebită;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu informaţii de acest nivel.

Solicitarea iniţierii procedurilor de verificare în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat va fi însoţită de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informaţiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat.
Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei selecţionate formularele tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi să acorde asistenţă în vederea completării acestora.

La primirea solicitării, ORNISS are obligaţia de a transmite, în termen de 7 zile lucrătoare, ADS competente cererea tip de începere a procedurii de verificare (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 19), la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate.
După primirea formularelor, instituţia abilitată va efectua verificările în termenele prevăzute de lege.
In funcţie de nivelul de secretizare a informaţiilor pentru care se solicită avizul de securitate, termenele de prezentare a răspunsului de către instituţiile abilitate să efectueze verificările de securitate sunt:

a) pentru acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită – 90 de zile lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii strict secrete – 60 de zile lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii secrete – 30 de zile lucrătoare.

Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară, cu folosirea metodelor şi mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
În cazul verificării suplimentare menţionate mai sus, termenele de efectuare a verificărilor vor fi prelungite în mod corespunzător.
În cazul în care sunt identificate riscuri de securitate, ADS va evalua dacă acestea constituie un impediment pentru acordarea avizului de securitate.
In situaţia în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecţiei informaţiilor secrete de stat, în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.
Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informaţii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate relevante pentru activitatea de gestionare a informaţiilor secrete de stat.

In cadrul procedurilor de avizare se acordă atenţie specială persoanelor care:
a) urmează să aibă acces la informaţii strict secrete şi strict secrete de importanţă deosebită;
b) ocupă funcţii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informaţii secrete de stat;
c) pot fi vulnerabile la acţiuni ostile, ca urmare a importantei funcţiei în care vor fi numite, a mediului de relaţii sau a locului de muncă anterior.
Oportunitatea avizării va fi evaluată pe baza verificării şi investigării biografiei celui în cauză.
Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cat şi situaţiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.
Sunt relevante şi vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesională sau socială, concepţiile şi mediul de viaţă al soţului/soţiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.

Următoarele situaţii imputabile atât solicitantului cât şi soţului/soţiei sau concubinului/concubinei reprezintă elemente de incompatibilitate pentru acces la informaţii secrete de stat:

a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, trădare ori alte infracţiuni contra siguranţei statului;
b) dacă a încercat, a susţinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizaţii ori puteri străine inamice ordinii de drept din ţara noastră;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care a încercat, încearcă sau susţine răsturnarea ordinii constituţionale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii prevăzute la lit. c), este sau a fost în relaţii apropiate cu membri ai unor astfel de organizaţii într-o formă de natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea şi loialitatea persoanei.

Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii secrete de stat oricare din următoarele situaţii:

a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul siguranţei naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care indică tendinţe infracţionale;
c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul sau de trai şi veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin lege care produc dependenţă;
e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;
g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficienţe de discernământ confirmate prin investigaţie medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilităţi exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.


După efectuarea verificărilor, în termenele menţionate mai sus, ADS va comunica, în scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 20) la ORNISS, avizul privind acordarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate.
In termen de 7 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea desemnată de securitate, ORNISS va decide asupra acordării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat şi va comunica acest fapt unităţii solicitante (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 21).

Decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces va fi luată pe baza tuturor informaţiilor disponibile şi va avea în vedere:

a) loialitatea indiscutabilă a persoanei;
b) caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreţia persoanei, care să ofere garanţii asupra:
– corectitudinii în gestionarea informaţiilor secrete de stat;
– oportunităţii accesului neînsoţit în compartimente, obiective, zone şi locuri de securitate în care se află informaţii secrete de stat;
– respectării reglementarilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.
Adresa de comunicare a deciziei ORNISS se realizează în trei exemplare, din care unul se transmite unităţii solicitante, iar al doilea instituţiei care a efectuat verificările.

Acordarea accesului la informaţii secrete de stat

Dacă avizul este pozitiv, conducătorul unităţii solicitante va elibera certificatul de securitate sau autorizaţia de acces persoanei în cauză, după notificarea prealabila la ORNISS (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 22).
Conducătorul unităţii va notifica la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate.
Certificatul de securitate/autorizaţia de acces se emite în două exemplare originale, unul fiind păstrat de structura/funcţionarul de securitate, iar celălalt trimis la ORNISS, care va informa instituţia competentă care a efectuat verificările.
Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces vor fi instruite, atât la acordarea acestora cât şi periodic, cu privire la conţinutul reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate. Instruirea va fi efectuată de către structura/funcţionarul de securitate.
Activităţile de instruire vor fi consemnate de structura/funcţionarul de securitate, sub semnătură, în fişa de pregătire individuală (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 2).
Fiecare persoană căreia i s-a eliberat certificat de securitate/autorizaţie de acces va semna un angajament de confidenţialitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 3).
Structura/funcţionarul de securitate din instituţia care gestionează informaţii secrete de stat asigură păstrarea şi organizează evidenţa, pe care o actualizează permanent, a certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 18).
Conducătorul unităţii aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces, pe care le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul masurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Valabilitatea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces eliberate unei persoane este de până la patru ani, în această perioadă verificările putând fi reluate oricând, în situaţii care impun revalidarea avizului privind accesul la informaţii secrete de stat.
Revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui certificat de securitate/autorizaţie de acces în vederea menţinerii sau retragerii acestuia/acesteia.

Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară activitatea, sau a ORNISS, în oricare din următoarele situaţii:

a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare este necesar accesul la informaţii de nivel superior;
b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces deţinute anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilităţii accesului la informaţii clasificate.

La solicitarea revalidării nu se eliberează un nou certificat de securitate/autorizaţie de acces, în următoarele situaţii:


a) în cazul în care se constată neconcordanţe între datele declarate în formularele tip şi cele reale;
b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces s-au evidenţiat riscuri de securitate;
c) în cazul în care ORNISS solicită acest lucru, în mod expres.

Pentru revalidarea accesului la informaţii secrete de stat se derulează aceleaşi activităţi ca şi la acordarea avizului iniţial, verificările raportându-se la perioada scursă de la eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces anterioare.

Certificatul de securitate sau autorizaţia de acces îşi încetează valabilitatea şi se va retrage în următoarele cazuri:


a) la solicitarea ORNISS;
b) prin decizia conducătorului unităţii care a eliberat certificatul/autorizaţia;
c) la solicitarea autorităţii desemnate de securitate competente;
d) la plecarea din unitate sau la schimbarea locului de muncă al deţinătorului în cadrul unităţii, dacă noul loc de muncă nu presupune lucrul cu astfel de informaţii secrete de stat;
e) la schimbarea nivelului de acces.

La retragerea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces, în cazurile prevăzute mai sus la literele a-d, angajatului i se va interzice accesul la informaţii secrete de stat, iar conducerea unităţii va notifica despre aceasta la ORNISS.
După luarea deciziei de retragere, unitatea va solicita ORNISS înapoierea exemplarului 2 al certificatului de securitate/autorizaţiei de acces, după care va distruge ambele exemplare, pe bază de proces-verbal.

3. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate STRICT SECRETE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ se efectuează verificări asupra persoanelor care:

a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret de importanţă deosebită;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu informaţii de acest nivel.

Solicitarea iniţierii procedurilor de verificare în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat va fi însoţită de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informaţiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat.
Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei selecţionate formularele tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi să acorde asistenţă în vederea completării acestora.

Accesul temporar la informaţii secrete de stat

În cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile, conducătorul unităţii poate acorda acces temporar la informaţii clasificate anumitor persoane care nu deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de evidenţă.
Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informaţii secrete de stat vor semna angajamentul de confidenţialitate şi vor fi comunicate la ORNISS, în cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificărilor de securitate, potrivit procedurilor.
În cazul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, accesul temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor care deţin deja certificate de securitate pentru acces la informaţii strict secrete sau secrete.

Accesul cetăţenilor străini la informaţii secrete de stat în România

Cetăţenii străini, cetăţenii români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi persoanele apatride pot avea acces la informaţii secrete de stat, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.
Persoanele din categoriile prevăzute mai sus vor fi verificate şi avizate conform standardelor stabilite de HG nr. 585/2002, la solicitarea conducătorului unităţii în cadrul căreia acestea urmează să desfăşoare activităţi care presupun accesul la informaţii secrete de stat.
Conducătorul unităţii va elibera persoanelor respective o autorizaţie de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, valabila numai pentru perioada desfăşurării activităţilor comune, în baza acordului comunicat de ORNISS.
Persoanele din categoriile prevăzute mai sus care desfăşoară activităţi de asistenţă tehnică, consultanţă, colaborare ştiinţifică ori specializare vor purta ecusoane distincte faţă de cele folosite de personalul propriu şi vor fi însoţite permanent de persoane anume desemnate de conducerea unităţii respective.
Conducătorul unităţii este obligat să delimiteze strict sectoarele şi compartimentele în care persoanele respective pot avea acces şi va stabili măsuri pentru prevenirea prezenţei acestora în alte locuri în care se gestionează informaţii secrete de stat.

B. Accesul la informații secrete de serviciu

Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise emise de conducătorul unităţii (HG nr. 781/2002, Anexa nr. 2).
Evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se ţine centralizat de structura/funcţionarul de securitate în Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu (HG nr. 781/2002, Anexa nr. 3).

În vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu, persoana care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandări şi referinţe asupra onestităţii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un angajament de confidenţialitate.
După ce verifică autenticitatea documentelor menţionate mai sus, structura/funcţionarul de securitate prezintă conducătorului unităţii propuneri privind oportunitatea eliberării autorizaţiei de acces la informaţiile secrete de serviciu.

Retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu se face de către conducătorul unităţii deţinătoare, în următoarele cazuri:
a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate şi deţinătorul autorizaţiei sau a calităţii de demnitate publică;
b) când atribuţiile specifice postului pe care este încadrat deţinătorul autorizaţiei nu mai presupun accesul la astfel de informaţii;
c) când deţinătorul autorizaţiei a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

După retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu, structura/funcţionarul de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal. Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii secrete de serviciu este permis în condiţiile stabilite prin Standardele naţionale de protecţie a informatiilor clasificate în România (HG nr. 585/2002), pe baza autorizaţiei speciale de acces.

Prezentul material a fost întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 

– Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12.04.2002;
– Hotărârea guvernului nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 05.08.2002;
– Hotărârea guvernului nr. 585/13.06.2002 PENTRU APROBAREA Standardelor naţionale de protecţia a informaţiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/07.11.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15.11.2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003.

Sari la conținut