OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Carieră

Metodologia de ocupare a posturilor vacante

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcţii.

În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011:

– să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

În vederea participării la concurs (click aici), candidaţii trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs (click aici);

– actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în original şi copie (după verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează);

– documentele care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în original şi copie (după verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează);

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în original şi copie (după verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează);

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae, în limba română şi în limba engleză, semnat pe fiecare pagină.

Bibliografia de concurs şi, respectiv tematica aferentă sunt publicate pe site-ul instituţiei (click aici).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor (click aici), care au depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului.

Sari la conținut