Proceduri
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ACCESUL LA INFORMAȚII CLASIFICATE

ACCESUL LA INFORMAȚII CLASIFICATE ALE ORGANIZAȚIEI TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD

Securitatea personalului
Certificatele de securitate
Procedura de eliberare a certificatului de securitate tip A
Verificările de securitate și criteriile de compatibilitate

Nivelurile verificărilor de securitate
Eliberarea certificatelor de securitate
Valabilitatea certificatelor de securitate; reverificarea; retragerea certificatului de securitate
Accesul la informațiile clasificate NATO/RESTRICTED
Acordarea accesului la informații clasificate NATO persoanelor care dețin acces la informații naționale clasificate
Precizări privind accesul la informații NATO clasificate pentru cetățenii români angajați ai companiilor străine

 

 

Accesul la informații secrete de stat

A. Procedura de acordare a accesului la informații NATO clasificate

Securitatea personalului

Securitatea personalului reprezintă ansamblul procedurilor de securitate care se aplică persoanelor care urmează să aibă acces la informații clasificate NATO.

Măsurile de securitate a personalului sunt menite:

a) să prevină accesul persoanelor neautorizate la informații clasificate NATO;

b) să garanteze că informațiile clasificate NATO sunt distribuite pe baza existenței certificatului de securitate, în strictă conformitate cu principiul nevoii de a ști (need-to-know);

c) să permită identificarea persoanelor care, prin acțiunile lor, pot pune în pericol securitatea informațiilor clasificate NATO și să interzică accesul acestor persoane la astfel de informații.

Asigurarea securității personalului se realizează prin următoarele elemente: selecționarea, verificarea, avizarea și autorizarea accesului la informațiile clasificate NATO, revalidarea, retragerea certificatului, controlul și instruirea personalului.

 

Certificatele de securitate

Accesul la informațiile clasificate NATO (nivelurile NATO/CONFIDENTIAL, NATO/SECRET și NATO/top secret) se acordă în baza certificatului de securitate eliberat de ORNISS și a respectării principiului nevoii de a ști (need-to-know).

Certificatele de securitate sunt de două tipuri:

  - certificat de securitate tip A, cu o valabilitate de 3 ani, care permite accesul la informații și documente clasificate NATO;

  - certificat de securitate tip B, care autorizează participarea persoanei la activități organizate de Alianța Nord-Atlantică în cadrul cărora se vehiculează informații clasificate NATO și pentru care Alianța Nord-Atlantică solicită astfel de documente. Acest tip de certificat este valabil doar pe durata desfășurării activității respective. Certificatele de securitate tip B sunt eliberate numai persoanelor care dețin certificate de securitate tip A.

  Nivelul de acces acordat prin certificatul de securitate eliberat trebuie să fie similar cu nivelul de clasificare al informațiilor la care persoana necesită acces în îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu.

  Accesul la informații clasificate NATO pe baza certificatului de securitate trebuie să respecte principiul nevoia de a ști (need-to-know), care are următorul înțeles: nici o persoana nu este îndreptățită doar prin rang, funcție sau certificat de securitate sa aibă acces la informații clasificate NATO. Numărul persoanelor care au acces la informații și documente clasificate NATO trebuie restrâns la cele ale căror activitate și îndatoriri profesionale impun lucrul cu astfel de informații.

  Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate și urmează să li se acorde accesul la informații clasificate NATO vor fi instruite de către funcționarul de securitate al instituției cu privire la reglementările și normele de protecție a acestora. Acestea se vor angaja, sub semnătură, să asigure securitatea informațiilor clasificate NATO și să respecte prevederile reglementărilor specifice pe linia protecției informațiilor clasificate/planurilor de securitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 

Procedura de eliberare a certificatului de securitate tip A

 Eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnate de seful instituției și adresate ORNISS prin intermediul Registrului intern.

Solicitarea va fi însoțită de formularele-tip, completate de persoana selecționată, care vor fi introduse într-un plic separat sigilat.

Formularele-tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului sunt puse la dispoziția persoanei selecționate de către structura/funcționarul de securitate, care are și obligația de a acorda acesteia asistență în vederea completării lor. Structura/funcționarul de securitate are, de asemenea, obligația de a respecta următoarele termene pentru transmiterea solicitării în raport cu data la care se preconizează accesul persoanei selecționate la informații clasificate NATO:

  a) pentru acces la NATO/TOP SECRET - cu trei luni în avans;

  b) pentru acces la NATO/SECRET - cu două luni în avans;

  c) pentru acces la NATO/CONFIDENȚIAL - cu o lună în avans.

In termen de 7 zile de la primirea solicitării, ORNISS va transmite la instituția cu competență pentru efectuarea verificărilor cererea-tip de declanșare a procedurii de verificare pentru persoana selecționată, la care va anexa plicul sigilat cu formularele-tip completate.

După primirea formularelor, instituția abilitată va efectua verificările și va transmite concluziile în scris la ORNISS în interiorul termenelor prevăzute mai sus. In concluzii se va preciza dacă rezultă sau nu rezultă riscuri de securitate în legătură cu persoana pentru care s-a solicitat verificarea.

Pentru cadrele proprii ale Serviciului Român de Informații, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Ministerului de Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Serviciului de Protecție și Pază, aceste instituții notifică ORNISS cu privire la declanșarea procedurii de verificare, iar eliberarea certificatului de securitate tip A are loc în baza unei solicitări scrise, semnată de seful instituției și adresată ORNISS. In solicitarea scrisă se va preciza faptul că s-au efectuat verificările și se vor consemna concluziile cu privire la existența/inexistența riscurilor de securitate sau a altor elemente relevante din punct de vedere al securității.

 

  Verificările de securitate și criteriile de compatibilitate

Persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care prin natura funcției sau activității lor necesită sau urmează să aibă acces la informațiile clasificate, trebuie să participe la activitățile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO.

Procesul de verificare are ca obiectiv reducerea riscurilor de securitate, sustragere sau divulgare neautorizată a informațiilor și materialelor clasificate NATO.

Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informații clasificate NATO se efectuează, cu respectarea legislației în vigoare privind responsabilitățile în domeniul protecției informațiilor clasificate naționale, de către Autoritățile Desemnate de Securitate.

Principalele criterii de evaluare a compatibilității unei persoane în acordarea avizului de securitate, pe baza căruia se eliberează, de către ORNISS certificatul de securitate, vizează trăsăturile circumstanțiale și de caracter care pot genera riscuri de securitate. Deși aceste criterii se referă la persoana care trebuie avizată, conduita, caracterul, concepțiile sau împrejurările de viată ale soțului/soției ori concubinului/concubinei pot fi, de asemenea, relevante și trebuie luate în considerare.

Factorii ce trebuie analizați pentru titular, soț/soție sau coabitant au în vedere:

  a) dacă a comis sau a intenționat să comită, a fost complice, a ajutat ori a instigat pe altcineva să comită (sau să intenționeze să comită) acte de spionaj, terorism, trădare ori revoltă;

  b) dacă a încercat, susținut, participat, cooperat sau sprijinit acțiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie ori de a fi membre ale unor organizații sau puteri străine inamice securității țărilor membre ori partenere NATO sau complice ale reprezentanților acestora;

  c) dacă este sau a fost membru al unei organizații care susține ori încearcă să răstoarne guvernul dintr-o țară membră sau parteneră NATO ori să schimbe forma de guvernământ dintr-o țară membră sau parteneră NATO prin mijloace violente, subversive ori prin alte forme ilegale;

  d) dacă este sau a fost un susținător al vreunei organizații descrise mai sus, la litera c), este sau a fost recent în relații apropiate cu membrii unor astfel de organizații, într-o formă care să ridice suspiciuni temeinice cu privire la siguranța persoanei.

  Factorii suplimentari ce trebuie analizați numai pentru titular:

  a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informații cu relevanță în planul securității ori a mințit prin completarea formularelor-tip ori în cursul interviului de securitate;

  b) dacă a fost condamnat pentru infracțiuni de drept comun sau delicte care indică tendințe infracționale de comportament; are serioase probleme financiare sau există o diferență frapantă între nivelul său de trai și veniturile legal realizate; este dependent de folosirea alcoolului în exces sau de uzul de droguri; are sau a avut comportamente promiscue ori alte forme de deviații sexuale, care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la șantaj sau presiuni; a demonstrat prin fapte sau vorbe nesiguranță, necinste, incorectitudine ori indiscreție; a încălcat regulile de securitate;

  c) dacă suferă sau a suferit de boli fizice ori mintale, care pot cauza deficiențe de discernământ sau pot transforma persoana, în mod neintenționat, într-un factor de risc. În toate aceste cazuri se va solicita, cu acordul persoanei, un aviz medical competent;

  d) dacă poate fi supus la presiuni din cauza rudelor sau a persoanelor apropiate, care ar putea genera o vulnerabilitate exploatabilă de către serviciile de informații străine ale căror interese sunt ostile pentru interesele de securitate ale NATO și/sau ale țărilor membre și partenere.

 

  Nivelurile verificărilor de securitate

 Verificarea de nivel I se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/CONFIDENTIAL (echivalent SECRET). Avizarea pentru acces la informațiile NATO/CONFIDENTIAL se va baza pe:

  a) verificarea corectitudinii datelor menționate în formularul de bază;

  b) referințe minime de la locurile de muncă și din mediile frecventate (cel puțin de la 3 persoane).

In situația în care este necesară clarificarea anumitor aspecte sau la solicitarea persoanei verificate, investigatorul poate avea o întrevedere cu aceasta.

Verificarea de nivel II se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/SECRET (echivalent STRICT SECRET). Avizarea pentru acces la informații clasificate de nivel NATO/STRICT SECRET se va baza pe:

  a) verificarea corectitudinii datelor personale menționate în formularul de bază și în formularul suplimentar;

  b) referințe minime de la locurile de muncă și din mediile frecventate (cel puțin de la 3 persoane);

  c) verificări asupra membrilor familiei în legătură cu datele prezentate în formular;

  d) o discuție cu persoana verificata.

Verificarea de nivel III se efectuează pentru avizarea în vederea eliberării certificatului de securitate pentru nivelul NATO/TOP SECRET (echivalent STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ). Avizarea accesului la informațiile clasificate NATO/TOP SECRET se va baza pe:

  a) verificarea corectitudinii datelor menționate în formularele de bază, suplimentar și financiar;

  b) investigații de cunoaștere a antecedentelor la domiciliul actual și cele anterioare, la locul de muncă actual și cele anterioare, precum și la instituțiile de învățământ urmate începând de la vârsta de 18 ani. Investigațiile nu se vor limita la audierea persoanelor indicate de solicitantul avizului;

  c) verificări ale mediului relațional pentru a identifica existenta unor riscuri de securitate în cadrul acestora;

  d) un interviu de securitate cu persoana care face obiectul verificărilor;

  e) în cazul în care din verificările întreprinse rezultă că ar exista unele deficiențe psihice ori de comportament, cu acordul subiectului, acesta poate fi supus unui test psihologic specific, limitat la domeniul ce trebuie clarificat.

Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informații ce evidențiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară de fond cu implicarea mijloacelor specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

În funcție de nivelul de securitate, investigația de cunoaștere a antecedentelor va cuprinde gradual următoarele:

  a) Evidențe naționale - se va efectua o verificare în evidențele naționale de securitate și la cazierul judiciar, în evidențele centrale și locale ale poliției, precum și în baza de date a Oficiului registrului comerțului.

  b) Registre de stare civilă și verificarea identității - se vor verifica datele personale și locul de naștere, iar identitatea va fi confirmată fără posibilitate de dubiu.

  c) Statutul cetățeniei - se va stabili cu certitudine statutul cetățeniei și al naționalității persoanei, în prezent și în trecut.

  d) Educația - în mod normal, investigația va indica școlile, universitățile și alte instituții de învățământ urmate de titular de la împlinirea vârstei de 18 ani.

  e) Angajări - investigațiile vor acoperi angajarea actuală și pe cele anterioare, cu referințe din surse ca: dosarele de angajare, aprecierile anuale asupra performanțelor și eficienței activității desfășurate, date furnizate de șefii instituțiilor, șefi de departamente sau de colegi.

  f) Interviuri - se vor purta discuții cu persoane care pot face evaluări asupra trecutului persoanei, activității și corectitudinii sale.

  g) Evidențele organelor centrale și locale de poliție - se vor verifica evidențele centrale și cele ale organelor locale de ordine din vecinătatea locurilor unde persoana a locuit sau a lucrat perioade substanțiale.

  h) Serviciul militar - se va verifica serviciul efectuat de persoană în forțele armate și modalitatea în care a fost lăsată la vatră.

  i) Relații în străinătate - se va verifica existența unor riscuri de securitate datorate unor presiuni exercitate de surse din străinătate.

  j) Antecedente financiare - se vor verifica solvabilitatea și reputația financiară ale persoanei.

  k) Organizații - în cursul investigației, așa cum a fost prezentată mai sus, se va stabili dacă persoana este sau a fost membru ori afiliat al vreunei organizații, asociații, mișcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat ori au manifestat o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii de acte de forță sau violență, în scopul afectării drepturilor altor persoane, ori care caută să schimbe prin mijloace neconstituționale forma de guvernare din țările membre sau partenere ale NATO.

 

Eliberarea certificatelor de securitate

Eliberarea certificatului de securitate se face pe baza analizării concluziilor verificărilor transmise de instituția abilitată să le efectueze. In cazul în care în concluziile verificărilor este evidențiată existența unor riscuri de securitate, ORNISS va decide dacă acestea pot fi un obstacol pentru eliberarea certificatului de securitate. Atunci când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securității, în luarea deciziei de eliberare a certificatului de securitate vor prima interesele de securitate.

ORNISS are la dispoziție un termen de 7 zile pentru emiterea certificatului de securitate sau pentru a comunica refuzul de eliberare a acestuia instituției solicitante.

Un exemplar al adresei de comunicare a deciziei ORNISS privind acordarea/neacordarea certificatului de securitate se va transmite instituției care a efectuat verificările.

Certificatul de securitate tip A se emite în două exemplare originale. Unul rămâne la Registrul Central, iar al doilea va fi păstrat la locul de muncă al persoanei.

Eliberarea certificatului de securitate tip B se realizează, în baza aprobării șefului instituției, de către structura/funcționarul de securitate din instituția în care persoana respectivă își desfășoară activitatea. In lipsa structurii/funcționarului de securitate, instituția adresează solicitarea la ORNISS, care va elibera certificatul. În această situație, solicitarea va fi adresată ORNISS cu cel puțin două săptămâni înainte de data începerii activității pentru care este necesară eliberarea certificatului de securitate.

O copie a certificatului de securitate tip B se păstrează la structura/funcționarul de securitate din cadrul instituției respective.

 

  Valabilitatea certificatelor de securitate; reverificarea; retragerea certificatului de securitate

 Valabilitatea certificatului de securitate tip A este de 3 ani.

  Reverificarea unei persoane se face dacă este necesară eliberarea unui nou certificat de securitate, dacă sunt evidențiate riscuri de securitate sau la cererea NATO. Eliberarea unui nou certificat de securitate poate avea loc, la solicitarea instituției, în următoarele situații:

  a) dacă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu persoana necesită acces la informații clasificate NATO de nivel superior;

  b) dacă a expirat perioada de valabilitate a certificatului de securitate deținut anterior;

  c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare prevăzute în certificat ale persoanei, certificatul de securitate vechi se retrage, eliberându-se un nou certificat.

Reverificarea se efectuează fără eliberarea unui nou certificat de securitate în următoarele situații:

  a) în cazul în care există modificări ale datelor declarate în formularele completate anterior;

  b) în cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate se evidențiază existența unor riscuri de securitate;

  c) în cazul în care structuri ale Alianței Nord-Atlantice sau ale unor autorități naționale de securitate din țări membre sau partenere ale NATO solicită expres reverificarea persoanei.

ORNISS este singura instituție autorizată să retragă certificatul de securitate. ORNISS va comunica instituțiilor decizia de retragere a certificatelor de securitate.

Certificatele de securitate tip A și tip B se retrag în următoarele cazuri:

  a) la inițiativa ORNISS;

  b) la cererea instituțiilor care au solicitat inițial eliberarea certificatului, inclusiv în situația expirării acestuia;

  c) la plecarea din instituție sau la schimbarea locului de muncă al deținătorului, dacă noul loc de muncă nu presupune lucrul cu informații clasificate NATO;

  d) la schimbarea nivelului de acces.

În cazul retragerii certificatului de securitate, angajatului i se va interzice accesul la informații clasificate NATO.

După retragere, certificatele de securitate tip A și tip B se distrug pe bază de proces-verbal, comunicându-se instituției care a derulat verificările acest fapt.

 

Accesul la informațiile clasificate NATO/RESTRICTED

 Accesul la informațiile clasificate NATO/RESTRICTED se va face la nivelul instituțiilor angajatoare, pe baza avizului dat de structura/funcționarul de securitate, cu aprobarea șefului instituției. Pentru accesul la această categorie de informații nu se solicită certificat de securitate.

 

  B. Acordarea accesului la informații clasificate NATO persoanelor care dețin acces la informații naționale clasificate

În cazul în care o persoană deține certificat de securitate/autorizație de acces la informații naționale clasificate, acesteia i se poate elibera și certificat de securitate pentru acces la informații NATO clasificate valabil pentru același nivel de secretizare sau pentru un nivel inferior.

Dacă informațiile NATO clasificate la care se solicită acces în aceste condiții sunt de nivel superior celui pentru care persoana în cauză deține certificat de securitate/autorizație de acces, se vor efectua verificările necesare, potrivit standardelor în vigoare.

Valabilitatea certificatului de securitate pentru acces la informații NATO clasificate eliberat în baza certificatului de securitate/autorizației de acces la informații naționale clasificate încetează la expirarea termenului de valabilitate al acestuia/acesteia din urmă.

 

C. Precizări privind accesul la informații NATO clasificate pentru cetățenii români angajați ai companiilor străine

Pentru cetățenii români care necesită acces la informații NATO/UE clasificate, în calitate de angajați ai companiilor înregistrate și localizate în statele membre UE și NATO, inițierea demersurilor de autorizare în vederea eliberării certificatului de securitate NATO/UE se realizează prin intermediul Autorității Naționale de Securitate din statul unde este localizată și înregistrată compania angajatoare.

Autoritatea Națională de Securitate din statul unde este localizată și înregistrată compania angajatoare va transmite către ORNISS solicitarea oficială privind eliberarea certificatului de securitate pentru acces la informații NATO și/sau UE clasificate împreună cu formularele de verificare completate de cetățeanul român pentru care se solicită accesul.

Formularele de securitate se vor completa de către persoana în cauză în funcție de nivelul de clasificare al informațiilor la care va avea acces.

Pentru accesul persoanelor la informații NATO clasificate se vor completa formularele NATO. Astfel, pentru nivelul NATO CONFIDENTIAL se va completa formularul de bază, pentru NATO SECRET formularul de bază și formularul suplimentar, iar pentru COSMIC TOP SECRET formularul de bază, suplimentar și cel financiar.

Pentru accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene se vor completa formularele naționale. Astfel, pentru nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL se va completa formularul de bază, pentru nivelul SECRET UE/EU SECRET formularul de bază și formularul suplimentar, iar pentru TRES SECRET UE/EU TOP SECRET formularul de bază, suplimentar și cel financiar.

Informațiile privind derularea sau stadiul verificărilor de securitate pentru cetățenii români vor fi comunicate la solicitarea motivată a Autorității Naționale de Securitate similare ORNISS.

 

 __________________________

Prezentul material a fost întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12.04.2002; 

- Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecția a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 13.05.2002;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/07.11.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15.11.2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003.


Citiți despre accesul la informații secrete de stat
 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2016 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS -
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.