Proceduri
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

 

Întocmirea listelor cu informații secrete de stat
Verificarea personalului
Acordarea accesului la informații secrete de stat
Accesul temporar la informații secrete de stat

Accesul cetățenilor străini la informații secrete de stat în România
Accesul la informații secrete de serviciu

 

 

Accesul la informații NATO clasificate

ACCESUL LA INFORMAȚII CLASIFICATE

A. ACCESUL LA INFORMAȚII SECRETE DE STAT

În România, accesul la informații secrete de stat este permis, cu respectarea principiului necesitații de a cunoaște, numai persoanelor care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
În practica protecției informațiilor clasificate se face distincție între informațiile naționale clasificate și informațiile NATO clasificate. Pagina de față conține referiri la modul de acordare a accesului la informațiile naționale clasificate.
Acordarea accesului la informații NATO clasificate este descrisă într-o pagină separată.
Pentru a asigura accesul personalului propriu la informații naționale clasificate, fiecare autoritate sau instituție publică emitentă sau deținătoare de astfel de informații va întreprinde următoarele:
- întocmirea listei cuprinzând informațiile secrete de stat și aprobarea acesteia prin hotărâre a Guvernului;
- întocmirea listei funcțiilor care necesită acces la informații secrete de stat;
- verificarea și autorizarea personalului desemnat să ocupe aceste funcții.

Întocmirea listelor cu informații secrete de stat

Lista informațiilor secrete de stat elaborate sau deținute de instituție se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 182/2002, care stabilește conținutul informațiilor cuprinse în această categorie. Nivelurile de secretizare ce se vor atribui informațiilor respective se vor stabili conform împuternicirilor prevăzute la art. 19 al aceleiași legi.
Lista cuprinzând informațiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Tot prin hotărâre a Guvernului se aprobă orice actualizare ulterioară a acestei liste.
Pentru realizarea unei clasificări corecte și unitare a informațiilor secrete de stat, fiecare instituție care elaborează sau lucrează cu astfel de informații va întocmi un ghid de clasificare.
La întocmirea listei funcțiilor ce necesită acces la informații secrete de stat, conducătorul instituției va avea în vedere persoanele care încadrează structura de securitate (cărora urmează a li se elibera certificate de securitate), angajații care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, vor lucra cu informații secrete de stat (cărora li se vor elibera autorizații de acces la informații clasificate), precum și personalul administrativ care poate avea, tangențial, acces la informații clasificate (tot în baza autorizațiilor de acces). În listă se va menționa nivelul de secretizare al informațiilor la care urmează a avea acces fiecare dintre angajați.
Lista informațiilor clasificate (după aprobarea prin HG) și lista funcțiilor ce necesită acces la informații clasificate (aprobată de conducătorul instituției) vor fi comunicate la ORNISS și la instituțiile cărora le revin sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecția a informațiilor clasificate.

Verificarea personalului

Certificatul de securitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 12) sau autorizația de acces la informații clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 13) se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate (ADS) în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia. Persoana pentru care se solicită acordarea accesului la informații secrete de stat își exprimă acordul privind efectuarea acestor verificări printr-o declarație scrisă, dată în prezența funcționarului de securitate odată cu predarea formularului tip completat corespunzător nivelului de clasificare a informațiilor respective (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17).
Acordarea certificatului de securitate sau a autorizației de acces la informații clasificate, potrivit nivelului de secretizare, este condiționată de avizul autorității desemnate de securitate și de decizia ORNISS, comunicată instituției solicitante.
In vederea eliberării certificatelor de securitate/autorizațiilor de acces conducătorul unității solicită ORNISS în scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 14) efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanelor care urmează să aibă acces la informații secrete de stat.
Solicitările privind efectuarea verificărilor de securitate în vederea avizării eliberării certificatelor de securitate/autorizațiilor de acces la informații secrete de stat se vor face în funcție de nivelul de secretizare al informațiilor la care persoanele urmează să obțină acces în virtutea sarcinilor de serviciu. Categoriile de persoane, în funcție de nivelul de secretizare al informațiilor, sunt prezentate în continuare.

1. Pentru asigurarea accesului la informații clasificate SECRET vor fi avute în vedere persoane care:
a) în exercitarea atribuțiilor profesionale lucrează cu date și informații de nivel secret;
b) fac parte din personalul de execuție sau administrativ și, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date și informații de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date și informații de nivel secret, datorită funcției pe care o dețin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcție, dacă nu au acces la astfel de informații.

2. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizațiilor de acces la informații clasificate STRICT SECRET se efectuează verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuțiilor profesionale lucrează cu date și informații de nivel strict secret;
b) fac parte din personalul de execuție sau administrativ și, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date și informații de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date și informații de nivel strict secret, datorită funcției pe care o dețin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcție, dacă nu au acces la astfel de informații.

3. Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizațiilor de acces la informații clasificate STRICT SECRETE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ se efectuează verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuțiilor profesionale lucrează cu date și informații de nivel strict secret de importanță deosebită;
b) fac parte din personalul de execuție sau administrativ și, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu informații de acest nivel.
Solicitarea inițierii procedurilor de verificare în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizației de acces la informații secrete de stat va fi însoțită de formularele tip (HG nr. 585/2002, anexele nr.15-17) potrivit nivelului de secretizare al informațiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat.
Structura/funcționarul de securitate are obligația să pună la dispoziția persoanei selecționate formularele tip corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizației de acces și să acorde asistență în vederea completării acestora.

La primirea solicitării, ORNISS are obligația de a transmite, în termen de 7 zile lucrătoare, ADS competente cererea tip de începere a procedurii de verificare (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 19), la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate.
După primirea formularelor, instituția abilitată va efectua verificările în termenele prevăzute de lege.
In funcție de nivelul de secretizare a informațiilor pentru care se solicită avizul de securitate, termenele de prezentare a răspunsului de către instituțiile abilitate să efectueze verificările de securitate sunt:

a) pentru acces la informații strict secrete de importanță deosebită - 90 de zile lucrătoare;
b) pentru acces la informații strict secrete - 60 de zile lucrătoare;
c) pentru acces la informații secrete - 30 de zile lucrătoare.

Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informații ce evidențiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară, cu folosirea metodelor și mijloacelor specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale.
În cazul verificării suplimentare menționate mai sus, termenele de efectuare a verificărilor vor fi prelungite în mod corespunzător.
În cazul în care sunt identificate riscuri de securitate, ADS va evalua dacă acestea constituie un impediment pentru acordarea avizului de securitate.
In situația în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecției informațiilor secrete de stat, în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.
Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informații secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate relevante pentru activitatea de gestionare a informațiilor secrete de stat.

In cadrul procedurilor de avizare se acordă atenție specială persoanelor care:
a) urmează să aibă acces la informații strict secrete și strict secrete de importanță deosebită;
b) ocupă funcții ce presupun accesul permanent la un volum mare de informații secrete de stat;
c) pot fi vulnerabile la acțiuni ostile, ca urmare a importantei funcției în care vor fi numite, a mediului de relații sau a locului de muncă anterior.
Oportunitatea avizării va fi evaluată pe baza verificării și investigării biografiei celui în cauză.
Principalele criterii de evaluare a compatibilității în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/autorizației de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cat și situațiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri și vulnerabilități de securitate.
Sunt relevante și vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesională sau socială, concepțiile și mediul de viață al soțului/soției sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.

Următoarele situații imputabile atât solicitantului cât și soțului/soției sau concubinului/concubinei reprezintă elemente de incompatibilitate pentru acces la informații secrete de stat:

a) dacă a comis sau a intenționat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, trădare ori alte infracțiuni contra siguranței statului;
b) dacă a încercat, a susținut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acțiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizații ori puteri străine inamice ordinii de drept din țara noastră;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizații care a încercat, încearcă sau susține răsturnarea ordinii constituționale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susținător al vreunei organizații prevăzute la lit. c), este sau a fost în relații apropiate cu membri ai unor astfel de organizații într-o formă de natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea și loialitatea persoanei.

Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informații secrete de stat oricare din următoarele situații:

a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informații cu relevanță în planul siguranței naționale ori a mințit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancționat contravențional pentru fapte care indică tendințe infracționale;
c) are dificultăți financiare serioase sau există o discordanță semnificativă între nivelul sau de trai și veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanțe interzise prin lege care produc dependență;
e) are sau a avut comportamente imorale sau deviații de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la șantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreție;
g) a încălcat reglementările privind protecția informațiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficiențe de discernământ confirmate prin investigație medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilități exploatabile de către serviciile de informații ale căror interese sunt ostile României și aliaților săi.
După efectuarea verificărilor, în termenele menționate mai sus, ADS va comunica, în scris (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 20) la ORNISS, avizul privind acordarea certificatului de securitate/autorizației de acces la informații clasificate.
In termen de 7 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea desemnată de securitate, ORNISS va decide asupra acordării certificatului de securitate/autorizației de acces la informații secrete de stat și va comunica acest fapt unității solicitante (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 21).
Decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizației de acces va fi luată pe baza tuturor informațiilor disponibile și va avea în vedere:

a) loialitatea indiscutabilă a persoanei;
b) caracterul, obiceiurile, relațiile și discreția persoanei, care să ofere garanții asupra:
- corectitudinii în gestionarea informațiilor secrete de stat;
- oportunității accesului neînsoțit în compartimente, obiective, zone și locuri de securitate în care se află informații secrete de stat;
- respectării reglementarilor privind protecția informațiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.
Adresa de comunicare a deciziei ORNISS se realizează în trei exemplare, din care unul se transmite unității solicitante, iar al doilea instituției care a efectuat verificările.

Acordarea accesului la informații secrete de stat

Dacă avizul este pozitiv, conducătorul unității solicitante va elibera certificatul de securitate sau autorizația de acces persoanei în cauză, după notificarea prealabila la ORNISS (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 22).
Conducătorul unității va notifica la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizației de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informații clasificate.
Certificatul de securitate/autorizația de acces se emite în două exemplare originale, unul fiind păstrat de structura/funcționarul de securitate, iar celălalt trimis la ORNISS, care va informa instituția competentă care a efectuat verificările.
Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizații de acces vor fi instruite, atât la acordarea acestora cât și periodic, cu privire la conținutul reglementarilor privind protecția informațiilor clasificate. Instruirea va fi efectuată de către structura/funcționarul de securitate.
Activitățile de instruire vor fi consemnate de structura/funcționarul de securitate, sub semnătură, în fișa de pregătire individuală (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 2).
Fiecare persoană căreia i s-a eliberat certificat de securitate/autorizație de acces va semna un angajament de confidențialitate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 3).
Structura/funcționarul de securitate din instituția care gestionează informații secrete de stat asigură păstrarea și organizează evidența, pe care o actualizează permanent, a certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate (HG nr. 585/2002, Anexa nr. 18).
Conducătorul unității aprobă listele cu personalul verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și evidența deținătorilor de certificate de securitate și autorizații de acces, pe care le comunică la ORNISS și la instituțiile abilitate să coordoneze activitatea și controlul masurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii.
Valabilitatea certificatului de securitate/autorizației de acces eliberate unei persoane este de până la patru ani, în această perioadă verificările putând fi reluate oricând, în situații care impun revalidarea avizului privind accesul la informații secrete de stat.
Revalidarea avizului privind accesul la informații clasificate presupune reverificarea persoanei deținătoare a unui certificat de securitate/autorizație de acces în vederea menținerii sau retragerii acestuia/acesteia.

Revalidarea poate avea loc la solicitarea unității în care persoana își desfășoară activitatea, sau a ORNISS, în oricare din următoarele situații:

a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deținătoare este necesar accesul la informații de nivel superior;
b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizației de acces deținute anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
d) la apariția unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilității accesului la informații clasificate.
La solicitarea revalidării nu se eliberează un nou certificat de securitate/autorizație de acces, în următoarele situații:
a) în cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate în formularele tip și cele reale;
b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizației de acces s-au evidențiat riscuri de securitate;
c) în cazul în care ORNISS solicită acest lucru, în mod expres.

Pentru revalidarea accesului la informații secrete de stat se derulează aceleași activități ca și la acordarea avizului inițial, verificările raportându-se la perioada scursă de la eliberarea certificatului de securitate sau a autorizației de acces anterioare.
Certificatul de securitate sau autorizația de acces își încetează valabilitatea și se va retrage în următoarele cazuri:
a) la solicitarea ORNISS;
b) prin decizia conducătorului unității care a eliberat certificatul/autorizația;
c) la solicitarea autorității desemnate de securitate competente;
d) la plecarea din unitate sau la schimbarea locului de muncă al deținătorului în cadrul unității, dacă noul loc de muncă nu presupune lucrul cu astfel de informații secrete de stat;
e) la schimbarea nivelului de acces.
La retragerea certificatului de securitate/autorizației de acces, în cazurile prevăzute mai sus la literele a-d, angajatului i se va interzice accesul la informații secrete de stat, iar conducerea unității va notifica despre aceasta la ORNISS.
După luarea deciziei de retragere, unitatea va solicita ORNISS înapoierea exemplarului 2 al certificatului de securitate/autorizației de acces, după care va distruge ambele exemplare, pe bază de proces-verbal.

Accesul temporar la informații secrete de stat

În cazuri excepționale, determinate de situații de criză, calamități sau evenimente imprevizibile, conducătorul unității poate acorda acces temporar la informații clasificate anumitor persoane care nu dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, cu condiția asigurării unui sistem corespunzător de evidență.
Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informații secrete de stat vor semna angajamentul de confidențialitate și vor fi comunicate la ORNISS, în cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificărilor de securitate, potrivit procedurilor.
În cazul informațiilor strict secrete de importanță deosebită, accesul temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor care dețin deja certificate de securitate pentru acces la informații strict secrete sau secrete.

Accesul cetățenilor străini la informații secrete de stat în România

Cetățenii străini, cetățenii români care au și cetățenia altui stat, precum și persoanele apatride pot avea acces la informații secrete de stat, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște și a convențiilor, protocoalelor, contractelor și altor înțelegeri încheiate în condițiile legii.
Persoanele din categoriile prevăzute mai sus vor fi verificate și avizate conform standardelor stabilite de HG nr. 585/2002, la solicitarea conducătorului unității în cadrul căreia acestea urmează să desfășoare activități care presupun accesul la informații secrete de stat.
Conducătorul unității va elibera persoanelor respective o autorizație de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informațiilor la care urmează să aibă acces, valabila numai pentru perioada desfășurării activităților comune, în baza acordului comunicat de ORNISS.
Persoanele din categoriile prevăzute mai sus care desfășoară activități de asistență tehnică, consultanță, colaborare științifică ori specializare vor purta ecusoane distincte față de cele folosite de personalul propriu și vor fi însoțite permanent de persoane anume desemnate de conducerea unității respective.
Conducătorul unității este obligat să delimiteze strict sectoarele și compartimentele în care persoanele respective pot avea acces și va stabili măsuri pentru prevenirea prezenței acestora în alte locuri în care se gestionează informații secrete de stat.


B. ACCESUL LA INFORMAȚII SECRETE DE SERVICIU


Accesul personalului la informațiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizației scrise emise de conducătorul unității (HG nr. 781/2002, Anexa nr. 2).
Evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu se ține centralizat de structura/funcționarul de securitate în Registrul pentru evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu (HG nr. 781/2002, Anexa nr. 3).
În vederea eliberării autorizației de acces la informații secrete de serviciu, persoana care urmează să ocupe o funcție ce presupune accesul la astfel de informații prezintă structurii/funcționarului de securitate, în condițiile legii, recomandări și referințe asupra onestității și profesionalismului, din partea persoanelor cu funcții de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanților autorizați ai altor persoane juridice, după caz, și va semna un angajament de confidențialitate.
După ce verifică autenticitatea documentelor menționate mai sus, structura/funcționarul de securitate prezintă conducătorului unității propuneri privind oportunitatea eliberării autorizației de acces la informațiile secrete de serviciu.
Retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu se face de către conducătorul unității deținătoare, în următoarele cazuri:
a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate și deținătorul autorizației sau a calității de demnitate publică;
b) când atribuțiile specifice postului pe care este încadrat deținătorul autorizației nu mai presupun accesul la astfel de informații;
c) când deținătorul autorizației a încălcat reglementările privind protecția informațiilor secrete de serviciu.
După retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu, structura/funcționarul de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.
Accesul cetățenilor străini, al cetățenilor români care au și cetățenia altui stat, precum și al persoanelor apatride la informații secrete de serviciu este permis în condițiile stabilite prin Standardele naționale de protecție a informatiilor clasificate în România (HG nr. 585/2002), pe baza autorizației speciale de acces.

__________________________________________________________________________________

Prezentul material a fost întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12.04.2002;
- Hotărârea guvernului nr. 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 05.08.2002;
- Hotărârea guvernului nr. 585/13.06.2002 PENTRU APROBAREA Standardelor naționale de protecția a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/07.11.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15.11.2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003.


Citiți despre accesul la informații NATO clasificate

 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.