Noțiuni
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

- Autoritate Desemnată de Securitate (ADS) - instituție abilitată prin lege să stabilească, pentru domeniul său de activitate și responsabilitate, structuri și măsuri proprii privind coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor secrete de stat. Sunt autorități desemnate de securitate, potrivit legii: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale (HG 585/2002, art. 3). Vezi și: Verificarea de securitate.

- Autoritatea Națională de Securitate (ANS)
În baza angajamentelor clare ale României de a proteja și apăra informațiile și materialele clasificate ale Alianței Nord-Atlantice și ale membrilor acesteia, obligații asumate prin semnarea Acordului de securitate cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (8 iulie 1994) și a Codului de conduită (10 septembrie 1994), în anul 2000 a fost înființată, cu caracter tranzitoriu, Autoritatea Națională de Securitate - ANS (HG nr. 864 din 10.10.2000), instituție învestită cu atribuții de reglementare, autorizare și control în conformitate cu standardele minime privind protecția informațiilor clasificate ale NATO. ANS reprezenta organismul național de legătură cu Oficiul de Securitate NATO (NOS) și cu celelalte structuri de securitate ale Alianței Nord-Atlantice, asigurând aplicarea și coordonarea unitară a activității de protecție a informațiilor clasificate NATO pe teritoriul României.
Printre atribuțiile ANS se număra emiterea certificatelor individuale de securitate, documente care atestau accesul la documente clasificate NATO sau permiteau participarea la activități pentru care Alianța le solicita.
Având în vedere caracterul tranzitoriu al ANS, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/07.11.2002 (aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003) s-a înființat Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS, pentru a asigura implementarea unitară, la nivel național, a măsurilor de securitate a informațiilor naționale clasificate, precum și a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înțelegerilor și acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.
ORNISS reprezintă organismul național de legătură pentru informațiile clasificate cu NOS, cu structurile de securitate similare din statele membre si partenere ale Alianței Nord-Atlantice, precum si cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri care prevăd protecția informatiilor clasificate.
Prin legea de înființare, ORNISS a preluat atribuțiile ANS, inclusiv pe cea referitoare la eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informații NATO clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Prin urmare, nu există nici o contradicție între prevederile HG 353/15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Atlanticului de Nord în România (act normativ anterior Ordonanței de urgență nr. 153/07.11.2002 privind organizarea și funcționarea ORNISS), conform cărora "accesul la informațiile clasificate NATO se acordă în baza certificatului de securitate eliberat de ANS" (art. 16), și faptul că, după înființarea ORNISS, eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informații NATO clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Alianței Nord-Atlantice este o atribuție a acestuia, în calitatea sa de "autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate" (OUG 153/2002, art. 1, alin. 1).
(De altfel, toate referirile la ANS din textul HG 353/2002 se vor înțelege ca referiri la ORNISS.)

- Autorizație de acces la informații clasificate - document eliberat cu avizul instituțiilor abilitate, de conducătorul persoanei juridice deținătoare de astfel de informații, prin care se confirmă că, în exercitarea atribuțiilor profesionale, posesorul acestuia poate avea acces la informații secrete de stat de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului necesității de a cunoaște (HG 585/2002, art. 3). Vezi și: Certificat de securitate.

- Autorizație de securitate industrială - document eliberat de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS - unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de negociere a unui contract clasificat (HG 585/2002, art. 3).

- Autorizație specială - document eliberat de către ORNISS prin care se atestă verificarea și acreditarea unei persoane de a desfășura activități de fotografiere, filmare, cartografiere și lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective, zone sau locuri care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat (HG 585/2002, art. 3).

- Aviz de securitate industrială - document eliberat de către ADS prin care se atestă că obiectivul industrial contractant a implementat toate măsurile de securitate necesare protecției informațiilor clasificate vehiculate în derularea contractului încheiat (HG 585/2002, art. 3).

- Certificat de securitate -
Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate definește certificatele de securitate ca documente care atestă verificarea și acreditarea persoanei de a deține, de a avea acces și de a lucra cu informații clasificate (Legea 182/2002, art. 15). În practica protecției informațiilor clasificate, termenul "certificat de securitate" se folosește în două accepțiuni diferite.
Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, certificatul de securitate este un document eliberat persoanei cu atribuții nemijlocite în domeniul protecției informațiilor clasificate, respectiv funcționarului de securitate sau salariatului din structura de securitate, care atestă verificarea și acreditarea de a deține, de a avea acces și de a lucra cu informații clasificate de un anumit nivel de secretizare (HG 585/2002, art. 3). Acest certificat este eliberat de către conducătorul instituției în baza aprobării obținute de la ORNISS, care, la rândul ei, este dată în funcție de avizul comunicat de autoritatea desemnată de securitate care a efectuat verificarea de securitate. (HG 585/2002, art. 141, alin. 4 și 5; OUG 153/2002, art. art. 1, alin. 4, lit. e) Certificatul de securitate eliberat în baza prevederilor HG 585/2002, ca și autorizația de acces la informații clasificate, conferă acces la informații naționale clasificate din clasa secrete de stat.
Accesul la informații NATO clasificate și la activități organizate în cadrul
Alianței Nord-Atlantice se acordă tot în baza unui certificat de securitate, care însă este eliberat de către ORNISS în baza concluziilor transmise de către ADS care a efectuat verificarea de securitate. (HG 353/2002, art. OUG 153/2002, art. art. 1, alin. 4, lit. f ) Vezi și: Autorizație de acces la informații clasificate.

- Certificat de securitate industrială - document eliberat de ORNISS unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să deruleze activități industriale și/sau de cercetare ce presupun accesul la informații clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Clasele de secretizare sunt: secrete de stat și secrete de serviciu (Legea 182/2002, art. 15).

- Clasificarea informațiilor - încadrarea informațiilor într-o clasă și nivel de secretizare (HG 585/2002, art. 3).

- Componentă a sistemului național de registre (CSNR) -
vezi: Sistemul național de registre.

- Contract clasificat - orice contract încheiat între părți, în condițiile legii, în cadrul căruia se cuprind și se vehiculează informații clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Contractant - unitate industrială, comercială, de execuție, de cercetare-proiectare sau prestatoare de servicii în cadrul unui contract clasificat (HG 585/2002, art. 3).

- Contractor - parte dintr-un contract clasificat care are calitatea de beneficiar al lucrărilor sau serviciilor executate de contractant (HG 585/2002, art. 3).

- Controlul informațiilor clasificate - orice activitate de verificare a modului în care sunt gestionate documentele clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Controlul informațiilor clasificate NATO reprezintă totalitatea activităților de verificare a modului în care sunt gestionate documentele clasificate NATO (HG 353/2002, art. 15).

- CSNR - Componentă a sistemului național de registre.

- Declasificare - suprimarea mențiunilor de clasificare și scoaterea informației clasificate de sub incidența reglementărilor protective prevăzute de lege (HG 585/2002, art. 3).

- Diseminarea informațiilor clasificate - activitatea de difuzare a informațiilor clasificate către unități sau persoane abilitate sa aibă acces la astfel de informații;

- Document clasificat NATO semnifică acel document care conține informații clasificate NATO (HG 353/2002, art. 12).

- Document semnifică toate tipurile de medii de stocare a informațiilor, cum ar fi: documentele pe suport hârtie (documentele tipărite, copii, traduceri, schițe, hărți, planșe, fotografii, desene, note, hârtii de indigo, listinguri etc.), mediile de stocare ale calculatoarelor (suporturi optice, benzi magnetice, casete, dischete, hard-discuri, memorii PROM și EPROM etc.), microfilme, riboane de printare, dispozitivele de procesare portabile (agende electronice, laptop) la care hard-discul este folosit pentru stocarea informațiilor clasificate NATO (HG 353/2002, art. 11).

- Document clasificat - orice suport material care conține informații clasificate, în original sau copie, precum:
a) hârtie - documente olografe, dactilografiate sau tipărite, schițe, hărți, planșe, fotografii, desene, indigo, listing;
b) benzi magnetice, casete audio-video, microfilme;
c) medii de stocare a sistemelor informatice - dischete, compact-discuri, hard-discuri, memorii PROM și EPROM, riboane;
d) dispozitive de procesare portabile - agende electronice, laptop-uri - la care hard-discul este folosit pentru stocarea informațiilor (HG 585/2002, art. 3).

- Funcționar de securitate - persoana care îndeplinește atribuțiile de protecție a informațiilor clasificate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și altor persoane juridice de drept public sau privat (HG 585/2002, art. 3).

- Gestionarea informațiilor clasificate - orice activitate de elaborare, luare în evidență, accesare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere, inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a informațiilor clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Gestionarea informațiilor clasificate NATO reprezintă totalitatea activităților de primire, de evidență a elaborării și consultării, verificare, evidență, distribuție, transmitere, transport, multiplicare, distrugere, inventariere și arhivare a informațiilor clasificate NATO (HG 353/2002, art. 14).

- Incident de securitate - orice acțiune sau inacțiune contrară reglementărilor de securitate a cărei consecință a determinat sau este de natură să determine compromiterea informațiilor clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Indicator de interdicție - text sau simbol care semnalează interzicerea accesului sau derulării unor activități în zone, obiective, sectoare sau locuri care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Informație clasificată compromisă - informație clasificată care și-a pierdut integritatea, a fost rătăcită, pierdută ori accesată, total sau parțial, de persoane neautorizate (HG 585/2002, art. 3).

- Informație clasificată semnifică acea informație sau material care necesită protecție împotriva dezvăluirii neautorizate, atribuindu-i-se în acest scop o clasificare de securitate (HG 353/2002, art. 8).

- Informație semnifică acea noțiune care poate fi comunicata în orice formă (HG 353/2002, art. 7).

- Informații - orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație (Legea 182/2002, art. 15).

- Informații clasificate - informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională, care, datorită nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate (Legea 182/2002, art. 15).

- Informații clasificate NATO se referă la toate informațiile clasificate de natură politică, militară și economică, vehiculate în cadrul NATO, elaborate în cadrul structurilor NATO sau primite de la statele membre ori de la alte organizații internaționale (HG 353/2002, art. 10).

- Informații secrete de serviciu - informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat (Legea 182/2002, art. 15).

- Informații secrete de stat - informațiile care privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării (Legea 182/2002, art. 15).

- Instituție abilitată - vezi: Instituție cu atribuții de coordonare a activității și de control al măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate sau instituție abilitată.

- Instituție cu atribuții de coordonare a activității și de control al măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate sau instituție abilitată - Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, potrivit competențelor stabilite prin lege (HG 585/2002, art. 3).

- Marcare - activitatea de inscripționare a nivelului de secretizare a informației și de semnalare a cerințelor speciale de protecție a acesteia (HG 585/2002, art. 3).

- Material clasificat - document sau produs prelucrat ori în curs de prelucrare, care necesită a fi protejat împotriva cunoașterii neautorizate (HG 585/2002, art. 3).

- Material include documente și orice elemente ale unui echipament, mecanism sau armament prelucrat ori în curs de prelucrare (HG 353/2002, art. 9).

- Necesitatea de a cunoaște - principiul conform căruia accesul la informații clasificate se acordă în mod individual numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informații sau să aibă acces la acestea (HG 585/2002, art. 3). Vezi și: Nevoia de a ști (need-to-know).

- Need-to-know - vezi: Necesitatea de a cunoaște și Nevoia de a ști.

- Negocieri - activitățile circumscrise adjudecării unui contract sau subcontract, de la notificarea intenției de organizare a licitației, până la încheierea acesteia (HG 585/2002, art. 3).

- Nevoia de a ști (need-to-know), principiul în virtutea căruia nici o persoană nu este îndreptățită doar prin rang, funcție sau certificat de securitate sa aibă acces la informații clasificate NATO. Numărul persoanelor care au acces la informații și documente clasificate NATO trebuie restrâns la cele ale căror activitate și îndatoriri profesionale impun lucrul cu astfel de informații (HG 353/2002. art. 20). Vezi și: Necesitatea de a cunoaște.

- Nivelurile de secretizare se atribuie informațiilor clasificate din clasa secrete de stat și sunt:
- strict secret de importanță deosebită - informațiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepțională securității naționale;
- strict secrete - informațiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale;
- secrete - informațiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale (Legea 182/2002, art. 15).

- Obiectiv industrial - unitate de cercetare sau cu activitate de producție, care desfășoară activități științifice, tehnologice sau economice ce au legătură cu siguranța sau cu apărarea națională, ori prezintă importanță deosebită pentru interesele economice și tehnico-științifice ale României (HG 585/2002, art. 3).

- Obiectiv, sector sau loc de importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat - incintă sau perimetru anume desemnat, în care sunt gestionate informații secrete de stat (HG 585/2002, art. 3).

- Parte contractantă - oricare dintre părțile care convin să negocieze, să încheie sau să deruleze un contract clasificat (HG 585/2002, art. 3).

- Protecția personalului - ansamblul verificărilor și masurilor destinate persoanelor cu atribuții de serviciu în legătură cu informațiile clasificate, spre a preveni și înlătura riscurile de securitate pentru protecția informațiilor clasificate (Legea 182/2002, art. 15).

- Protecția surselor generatoare de informații - ansamblul măsurilor destinate protecției informațiilor elaborate, stocate sau transmise prin sisteme ori rețele de prelucrare automată a datelor și/sau de comunicații (HG 585/2002, art. 3).

- Protecție fizică - ansamblul activităților de pază, securitate și apărare, prin măsuri și dispozitive de control fizic și prin mijloace tehnice, a informațiilor clasificate (Legea 182/2002, art. 15).

- Protecție juridică - ansamblul normelor constituționale și al celorlalte dispoziții legale în vigoare, care reglementează protejarea informațiilor clasificate (Legea 182/2002, art. 15).

- Protecție prin măsuri procedurale - ansamblul reglementărilor prin care emitenții și deținătorii de informații clasificate stabilesc măsurile interne de lucru și de ordine interioară destinate realizării protecției informațiilor (Legea 182/2002, art. 15).

- Punctul de lucru reprezintă CSNR care are doar atribuții de evidență, consultare, distribuție, păstrare și control al informațiilor clasificate NATO (HG 353/2002, art. 31).

- Registrul Central reprezintă CSNR care este constituită și funcționează în cadrul ORNISS și răspunde, la nivel național, de gestionarea și controlul tuturor informațiilor clasificate NATO (HG 353/2002, art. 27).

- Registrul extern reprezintă CSNR aflată în exteriorul țării, subordonată Registrului Central, care gestionează informațiile clasificate NATO primite de la sau transmise la NATO și/sau celelalte structuri de securitate ale Alianței Nord-Atlantice (HG 353/2002, art. 28). - Registrul intern reprezintă CSNR care gestionează și controlează, la nivelul unei structuri instituționale, informațiile clasificate NATO (HG 353/2002, art. 29).

- SECRET - vezi: Niveluri de secretizare.

- SECRET DE SERVICIU - vezi: Informații secrete de serviciu.

- Securitate industrială - sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale (HG 585/2002, art. 3).

- Securitatea documentelor clasificate NATO reprezintă ansamblul procedurilor, instrucțiunilor și măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor clasificate NATO (HG 353/2002, art. 13).

- Securitatea personalului - ansamblul procedurilor de securitate care se aplică persoanelor care urmează să aibă acces la informații clasificate NATO (HG 353/2002, art. 97).

- Sistem de protecție a informațiilor clasificate - ansamblul de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică, de protecție a personalului și a surselor generatoare de informații, destinate securității materialelor și documentelor clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Sistemul național de registre reprezintă totalitatea compartimentelor responsabile cu gestionarea și consultarea informațiilor clasificate NATO, organizate în ministerele, instituțiile, autoritățile, agențiile, agenții economici etc. care gestionează astfel de informații. Fiecare din aceste compartimente constituie o componentă a sistemului național de registre (CSNR). Componentele sistemului național de registre sunt: Registrul Central, Registrul extern, registrele interne, subregistrele și punctele de lucru (a se vedea: HG 353/2002, art. 22-24).

- STRICT SECRET - vezi: Niveluri de secretizare.

- STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ - vezi: Niveluri de secretizare.

- Structură de securitate - compartiment specializat în protecția informațiilor clasificate, organizat în cadrul autorităților, instituțiilor publice, agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și al altor persoane juridice de drept public sau privat (HG 585/2002, art. 3).

- Structură instituțională este orice minister, organism central, instituție, autoritate, agenție, agent economic etc. în care sunt sau vor fi utilizate informații clasificate NATO (HG 353/2002, art. 22).

- Subcontractant - parte care își asumă executarea unei părți a contractului clasificat sub coordonarea contractantului (HG 585/2002, art. 3).

- Subregistrul reprezintă CSNR subordonată unui registru intern și care gestionează și controlează, la nivel departamental, informațiile clasificate NATO (HG 353/2002, art. 30).

- Trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare - schimbarea clasificării, respectiv a nivelului de secretizare a informațiilor secrete de stat (HG 585/2002, art. 3).

- Unitate - vezi: Unitate deținătoare de informații clasificate.

- Unitate deținătoare de informații clasificate sau unitate - autoritate sau instituție publică, agent economic cu capital integral sau parțial de stat ori o altă persoană juridică de drept public sau privat care, potrivit legii, are dreptul de a deține informații clasificate (HG 585/2002, art. 3).

- Verificare de securitate - totalitatea măsurilor întreprinse de Autoritățile Desemnate de Securitate, conform competențelor, pentru stabilirea onestității și profesionalismului persoanelor, în scopul avizării eliberării certificatului de securitate sau a autorizației de acces la informații clasificate (HG 585/2002, art. 3; vezi și: HG 585/2002, art. 152).
În conformitate cu prevederile art. 152 din HG 585/2002, verificarea în vederea avizării pentru accesul la informații clasificate naționale se efectuează, cu respectarea legislației în vigoare privind responsabilitățile în domeniul protecției unor asemenea informații, de către următoarele instituții:
a) Serviciul Român de Informații, pentru:
- personalul propriu;
- personalul autorităților și instituțiilor publice din zona de competență, potrivit legii;
- personalul agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și al persoanelor juridice de drept public sau privat, altele decât cele date în competența instituțiilor menționate la lit. b), c) și d);
b) Ministerul Apărării Naționale, pentru:
- personalul militar și civil propriu;
- personalul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și al altor persoane juridice stabilite prin lege și personalul militar care își desfășoară activitatea în străinătate;
c) Serviciul de Informații Externe, pentru:
- personalul militar sau civil propriu;
- personalul român al reprezentanțelor diplomatice, misiunilor permanente, consulare, centrelor culturale, organismelor internaționale și altor reprezentanțe ale statului român în străinătate;
- cetățenii români aflați în străinătate în cadrul unor contracte, stagii de perfecționare, programe de cercetare sau în calitate de angajați la firme;
d) Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează.
Art. 103 din HG 353/2002 prevede că verificarea în vederea avizării pentru accesul la informații clasificate NATO se efectuează, cu respectarea legislației în vigoare privind responsabilitățile în domeniul protecției informațiilor clasificate naționale, după cum urmează:
A. Serviciul Român de Informații, pentru:
- personalul propriu;
- personalul autoritarilor și instituțiilor publice;
- personalul agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și al persoanelor juridice de drept public, altele decât cele date în competenta instituțiilor menționate mai jos, la lit. B, C și D.
B. Ministerul Apărării Naționale - Direcția Generala de Informații a Apărării, pentru:
- personalul militar și civil propriu;
- angajații din unitățile productive și de afaceri, din unitățile științifice, de cercetare sau dezvoltare, înființate de/în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, precum și din alte unități organizatorice, în măsura producției sau serviciilor angajate prin contracte de furnizare de tehnică, aparatură și utilități militare în cadrul unor contracte, colaborări sau programe de asistență cu NATO.
C. Serviciul de Informații Externe, pentru:
- personalul militar sau civil propriu;
- personalul român al reprezentanțelor diplomatice, misiunilor permanente, consulare, centrelor culturale, organismelor internaționale etc., care își desfășoară activitatea în străinătate și care are acces la date clasificate NATO;
- cetățenii români aflați în străinătate în cadrul unor contracte, stagii de perfecționare, programe de cercetare sau în calitate de angajați la firme, societăți de stat sau private care derulează contracte de producție, servicii ori cooperare cu NATO ori cu structuri ale Alianței Nord-Atlantice.
D. Ministerul de Interne, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru personalul propriu.

- Zonă de securitate - perimetru delimitat și special amenajat unde sunt gestionate informații clasificate (HG 585/2002, art. 3).

 

 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.