Informații utile
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

Metodologia de ocupare a posturilor vacante

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcții.

În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011:

- să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris și vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

În vederea participării la concurs (click aici), candidații trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs (click aici);

- actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în original și copie (după verificarea conformității copiei, originalul se returnează);

- documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, în original și copie (după verificarea conformității copiei, originalul se returnează);

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în original și copie (după verificarea conformității copiei, originalul se returnează);

- cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae, în limba română și în limba engleză, semnat pe fiecare pagină.

Bibliografia de concurs și, respectiv tematica aferentă sunt publicate pe site-ul instituției (click aici).

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor (click aici), care au depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului.


 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2017 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii