Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16/2005
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182 / 2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333 / 2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Având în vedere necesitatea adoptării imediate a unui cadru juridic care să asigure urgentarea măsurătorilor aerofotogrammetrice necesare realizării de planuri topografice și cadastrale,

ținându-se cont de cerințele Comunității Europene referitoare la realizarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole, subsistem al Sistemului integrat de Administrare și Control, de faptul că aceasta trebuie să îndeplinească condițiile legale de funcționare și autorizare până la data de 1 ianuarie 2007 și pentru a elimina riscul ca, începând cu această dată, un număr de aproximativ 3.000.000 de agricultori să rămână fără subvenții comunitare,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Litera h) a articolului 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"h) hărțile, planurile topografice, termogramele și înregistrările aeriene efectuate la scări de zbor mai mari de 1 : 20.000, pe care sunt reprezentate elementele de conținut sau obiective clasificate secrete de stat."

Art. II. - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(10) Unitatea de poliție competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetățenească și nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție."

2. La articolul 39 litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;"

3. După alineatul (2) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de poliție pe baza documentelor doveditoare eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență."

4. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

 
București, 9 martie 2005.
Nr. 16

 

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul apărării naționale,
Marius Bălu,
secretar de stat

 

 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.